Statutul antrenorului 2011

STATUTUL ANTRENORULUI 2011

HOTĂRÂRE Nr. 343 din 30 martie 2011 privind aprobarea Statutului antrenorului

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 301 din 2 mai 2011

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 60 şi 61 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Se aprobă Statutul antrenorului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 255/2003 pentru aprobarea Statutului antrenorului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 26 martie 2003.

ART. 3

(1) Recunoaşterea şi echivalarea categoriilor de antrenor, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 255/2003, cu nivelurile de antrenor se fac astfel:

a) categoria a V-a se echivalează cu nivelul de antrenor asistent;

b) categoria a IV-a şi categoria a III-a se echivalează cu nivelul de antrenor;

c) categoria a II-a se echivalează cu nivelul de antrenor senior;

d) categoria I se echivalează cu nivelul de antrenor maestru.

(2) Ocupaţia de antrenor se clasifică în următoarele niveluri:

a) antrenor asistent;

b) antrenor;

c) antrenor senior;

d) antrenor maestru.

ART. 4

Orice referire la noţiunea de categorie de antrenor, care este cuprinsă în actele normative în vigoare, se consideră a fi făcută la noţiunea de nivel de antrenor astfel: nivelul de antrenor asistent pentru categoria a V-a, nivelul de antrenor pentru categoriile a IV-a şi a III-a, nivelul de antrenor senior pentru categoria a II-a, nivelul de antrenor maestru pentru categoria I.

 

PRIM-MINISTRU – EMIL BOC

 

Contrasemnează: Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, -Ioan Nelu Botiş

Bucureşti, 30 martie 2011. Nr. 343.

ANEXA 1

 

 

STATUTUL ANTRENORULUI

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

ART. 1 Pregătirea sportivă în forme organizate se asigură de către persoane atestate în domeniu prin diplomă de licenţă, diplomă de absolvire sau certificat de absolvire, recunoscute în condiţiile legii.

ART. 2 Antrenorul este persoana atestată într-o anumită ramură de sport pe baza diplomei de licenţă, a diplomei de absolvire sau a certificatului de absolvire, după caz, recunoscute în condiţiile legii.

ART. 3 Antrenorul constituie categoria atestată de cadre tehnice de specialitate care îşi asumă responsabilitatea profesională asupra activităţii desfăşurate în structuri sportive în care realizează selecţia, iniţierea, pregătirea sau perfecţionarea măiestriei sportive în diferite ramuri de sport.

 

CAPITOLUL II – Formarea antrenorului

ART. 4 Formarea antrenorului se realizează în cadrul:

 

a) instituţiilor de învăţământ superior, cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport, acreditate sau autorizate în condiţii legii, în baza protocolului încheiat de acestea cu Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret şi federaţiile sportive naţionale;

b) studiilor de masterat cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport, organizate de instituţiile de învăţământ superior, acreditate sau autorizate în condiţiile legii, în baza protocolului încheiat de acestea cu Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret şi federaţiile sportive naţionale;

c)cursului de formare a antrenorilor cu durata de 2 ani, organizat de Au-toritatea Naţională pt. Sport şi Tret, prin Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, denumit în continuare C.N.F.P.A., în colabo-rare cu federaţiile sportive naţionale;

d) altor cursuri de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani, organizate de şcoli postliceale de antrenori sau de alte instituţii de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate în condiţiile legii, în baza protocolului încheiat de acestea cu Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret şi federaţiile sportive naţionale.

 

CAPITOLUL III – Clasificarea ocupaţiei de antrenor – promovarea antrenorului

ART. 5 Clasificarea antrenorilor se face pe baza “Revizuirii structurii pe 5 niveluri a Uniunii Europene pentru calificarea şi recunoaşterea calificărilor de antrenor”, în conformitate cu reglementările Consiliului European al Antrenorilor, subcomitet al Reţelei Europene pentru Ştiinţa Sportului, Educaţie şi Forţa de Muncă.

ART. 6 Clasificarea antrenorilor pe niveluri se face astfel:

1. Nivelul de antrenor asistent se poate acorda:

a) absolventului cursului de formare a antrenorilor organizat de către Autoritatea Naţională pt. Sport şi Tineret prin C.N.F.P.A., în colaborare cu federaţiile sportive naţionale;

b) absolventului studiilor de masterat cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport organizate de instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate în condiţiile legii, care nu este absolvent de studii universitare cu licenţă în domeniul educaţiei fizice şi sportului;

c) absolventului de învăţământ superior cu licenţă în domeniul educaţiei fizice şi sportului, fără specializare/aprofundare într-o ramură de sport, după un an de specializare într-o ramură de sport efectuată în cadrul C.N.F.P.A.;

 

d) absolventului altor cursuri de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani organizate de către alte instituţii de formare a antreno-rilor acreditate sau autorizate în condiţiile legii.

2. Nivelul de antrenor se poate acorda:

a) antrenorului asistent, care după minimum un an de activitate desfă-surata în acest nivel a fost declarat reuşit la examenul de promovare prin evaluarea competenţelor aferente acestui nivel;

b) absolventului studiilor de învăţământ superior, licenţiat cu specia-lizare/aprofundare într-o ramură de sport, organizate de instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate în condiţiile legii;

c) absolventului studiilor de masterat cu specializare/aprofundare într-o altă ramură de sport decât cea obţinută în timpul studiilor universitare, organizate de instituţiile de învăţământ superior din domeniul educaţiei fizice şi sportului.

3. Nivelul de antrenor senior se poate acorda:

a) antrenorului care după minimum 4 ani de activitate desfăşurată în acest nivel a fost declarat reuşit la examenul de promovare prin evalua-rea competenţelor aferente acestui nivel;

b) absolventului studiilor de masterat cu specializare/aprofundare în aceeaşi ramură de sport în care s-a specializat în timpul studiilor univer-sitare, dar care are minimum 2 ani de activitate desfăşurată la nivelul de antrenor în această ramură de sport şi a fost declarat reuşit la exa-menul de promovare prin evaluarea competenţelor aferente acestui nivel.

4. Nivelul de antrenor maestru se acordă antrenorului senior care după minimum 5 ani de activitate desfăşurată în acest nivel a fost declarat reusit la examenul de promovare prin evaluarea competenţelor aferente acestui nivel.

ART. 7 (1) Promovarea antrenorilor la un nivel superior se face la cere-rea persoanei interesate, adresată Federaţiei Sportive Naţionale, cu res-pectarea criteriilor prevăzute pentru fiecare nivel de antrenor. C.N.F.P.A., unitate în subordinea Autorităţii Naţionale pt Sport şi Tineret, organizează examenele de promovare în niveluri superioare de clasificare a antrenorilor, în colaborare cu federaţiile sportive naţionale.

(2) Pentru promovarea într-un nivel de clasificare superioară, examene-le de atestare a competenţelor constau în verificarea cunoştinţelor prin probe de specialitate, stabilite de C.N.F.P.A. în colaborare cu federaţiile sportive naţionale şi aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.

(3) Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a antrenorilor într-un nivel superior sunt stabilite de C.N.F.P.A., în colaborare cu federaţiile sportive naţionale şi aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.

 

ART. 8 Antrenorul din nivelele de antrenor şi antrenor senior cu rezultate deosebite la nivel internaţional în activitatea sportivă poate beneficia o singură dată, la propunerea federaţiilor sportive naţionale de specialitate, de reducere cu un an a stagiului minim pentru prezentarea la examenele de promovare, dacă a pregătit cel puţin 2 ani sportivi – pentru sporturile individuale – şi cel puţin un an o echipă – pentru jocurile sportive de echipă – care au obţinut următoarele performanţe sportive:

a) locurile I – VIII la jocurile olimpice;

b) locurile I – VI la campionatele mondiale şi campionatele europene de seniori;

c) locurile I – III la campionatele mondiale şi campionatele europene de cadeţi, juniori, tineret;

d) locurile I – III la cupe mondiale şi cupe europene de seniori, cadeţi, juniori, tineret.

ART. 9 Se consideră vechime în ocupaţia de antrenor perioada de activi-tate în specialitate efectuată în:

a) structurile sportive recunoscute în condiţiile legii;

b) alte organizaţii sportive naţionale şi internaţionale.

  1. Pentru rezultate de excepţie în activitate, indiferent de nivelul de clasificare, la propunerea federaţiei sportive naţionale de specialitate, antrenorul poate primi titlul onorific de “antrenor emerit”, în baza criteriilor elaborate şi aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL IV – Eliberarea şi obţinerea carnetului de antrenor

ART. 11 Ocupaţia de antrenor se atestă cu carnetul de antrenor, perioa-da de activitate fiind certificată prin viza federaţiilor sportive naţionale.

ART. 12 Carnetul de antrenor se eliberează la cerere, conform prevede-rilor legale în vigoare, şi poate fi obţinut de către:

a) absolvenţii cursului de formare a antrenorilor cu durata de 2 ani organizat de către Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, prin C.N.F.P.A. în colaborare cu federaţiile sportive naţionale;

b) absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior cu specializare /aprofundare într-o ramură de sport, acreditate sau autorizate în condiţiile legii, în baza protocolului încheiat de acestea cu Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret şi federaţiile sportive naţionale;

c)absolvenţii studiilor de masterat cu specializare/aprofundare într-o ra- mura de sport, organizate de instituţiile de învăţământ superior acredi-tate sau autorizate în condiţiile legii, în baza protocolului încheiat de acestea cu Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret şi federaţiile sportive naţionale;

d) absolvenţii altor cursuri de formare a antrenorilor cu durata de mini-mum 2 ani organizat de către alte instituţii de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate în condiţiile legii, în baza protocolului încheiat de acestea cu Autoritatea Naţională pt Sport şi Tineret şi federaţiile sportive naţionale;

e) absolvenţii unor cursuri de formare a antrenorilor, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, în condiţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL V – Drepturile şi obligaţiile antrenorului

ART. 13 Pentru activitatea depusă antrenorul beneficiază de drepturi salariale şi alte drepturi, stabilite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

ART. 14 Antrenorul are următoarele drepturi:

a) să fie promovat la niveluri superioare de clasificare în raport cu pregătirea profesională, cu rezultatele obţinute sau cerinţele structurii sportive, în condiţiile legii;

b) să beneficieze de condiţii corespunzătoare de muncă şi protecţie socială, în condiţiile legii;

c) să fie nominalizat de către federaţiile sportive naţionale în propriile colective tehnice, potrivit competenţei profesionale;

d) să facă parte din organisme interne şi internaţionale de specialitate, să participe la consfătuiri, cursuri şi conferinţe naţionale şi internaţiona-le de specialitate;

e) să fie membru în asociaţii profesionale sau organizaţii, în scopul reprezentării intereselor proprii, perfecţionării pregătirii profesionale şi protejării statutului antrenorului;

f) să primească premii, prime, titluri şi distincţii, în condiţiile legii;

g) alte drepturi, în condiţiile legii.

ART. 15 Antrenorul are următoarele obligaţii:

a) să fie loial şi devotat profesiei alese;

b) să îşi îndeplinească cu profesionalism obiectivele de performanţă stabilite de conducerea structurii sportive unde este salariat;

c) să respecte drepturile, demnitatea şi valoarea fiecărui participant la sport şi să trateze pe toată lumea egal, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială;

d) să respecte statutul şi regulamentele federaţiei sportive naţionale în care îşi desfăşoară activitatea;

e) să realizeze selecţia, iniţierea, pregătirea şi perfecţionarea tinerelor talente pentru sportul de performanţă;

f)să aplice în procesul de antrenament linia metodică şi cerinţele stabili- te de federaţia sportivă naţională în care îşi desfăşoară activitatea;

g) să promoveze spiritul de fair-play, să combată fenomenul de dopaj şi acţiunile de violenţă în ramura de sport în care îşi desfăşoară activitatea;

h) să cunoască şi să respecte normele de securitate, de protecţie şi de igienă a muncii;

i) să participe periodic la una dintre formele de perfecţionare organiza-te, pentru a fi la curent cu cerinţele şi dezvoltarea ramurii sportive;

j) alte obligaţii prevăzute în contractul individual de muncă.

 

CAPITOLUL VI – Evaluarea şi aprecierea activităţii antrenorului. Recompense şi sancţiuni

ART. 16 Evaluarea şi aprecierea activităţii antrenorului se fac de către structura sportivă în care îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu reglementările interne şi legislaţia în vigoare.

ART. 17 (1) Antrenorul cu rezultate deosebite în activitatea sportivă poate primi de la structurile sportive în care îşi desfăşoară activitatea premii şi alte recompense materiale, în conformitate cu reglementările interne şi legislaţia în vigoare.

(2) Structurile sportive în care îşi desfăşoară activitatea antrenorii pot stabili şi alte forme de recompense pentru merite deosebite în activitate, în condiţiile legii.

ART. 18 Încălcarea de către antrenor a prezentului statut, a regulamen-telor federaţiilor sportive naţionale, a regulamentelor structurilor sporti-ve în care îşi desfăşoară activitatea, a obligaţiilor contractuale şi altor reglementări se sancţionează în condiţiile legii.

 

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

ART. 19

Prevederile prezentului statut se aplică tuturor antrenorilor în activitate, indiferent de ramura de sport, de nivelul de clasificare şi structura sportivă unde îşi desfăşoară activitatea, atât antrenorilor români, cât şi celor străini care îşi desfăşoară activitatea în România.

ART. 20

Recunoaşterea calificării de antrenor obţinute în străinătate se face prin echivalarea şi recunoaşterea competenţelor aferente ocupaţiei de antrenor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.