Regulament de transfer si grila de taxe D-L 2014

REGULAMENT DE TRANSFER 2013

Privind transferarea sportivilor de la o structura sportiva la alta.

CAPITOLUL ITRANSFER INTERN

Art.1. Sportivii halterofili seniori si juniori se pot transfera de la o structura sportiva la alta, in general in perioadele de transferari stabilite de F.R.Haltere.

Art.2.Competenta in aprobarea si efectuarea transferarilor revine F.R.Haltere, prin Hotarare de Birou Federal.

Art.3.Pentru faptul ca a solicitat sa se transfere,un sportiv nu poate fi suspendat de club sau asociatie.

3.1. Sprortivul are dreptul sa depuna una sau mai multe cereri de transfer, dar va opta in scris, sau in fata membrilor Biroului Federal asupra uneia singure.

3.2.Cererea se va depune la clubul de apartenenta pentru dezlegare,la clubul interesat pentru acordul acestuia si la federatie, inainte si in perioadele regula-mentare de transfer, in caz contrar va ramane legitimat la vechea structura.

3.3.Perioadele regulamentare de transfer sunt:01-31iulie si01-31 decembrie.      

3.4.De regula intre cluburi trebuie sa existe o comunicare scrisa datata si inregistrata, legata de intentia de transfer a unui sportiv.

Art.4.Pentru aprobarea unui transfer de la o structura sportiva la alta, se vor depune la F.R.Haltere in original sau copie urmatoarele documente:

a) cerere de transfer, completata si semnata personal de sportivul in cauza, cu avizul scris al structurii unde doreste sa activeze in viitor ;

b) acordul scris al structurii de unde pleaca – dezlegare ;

c) legitimatia sportiva (carnetul de legitimare);

d) copie dupa contractul existent al sportivului, daca este cazul;

e) dispozitia de plata conform Grilei de Transfer (daca este cazul);

4.1. Incercarea de a neglija dorinta sportivului si/sau a unui alt club implicat, legata de transfer si a documentelor de la subpunctele: b,c si d, nu pot impiedica transferul. Federatia in urma sesizarii de rea intentie va aplica in mod exceptional Regulamentul, luand drept neacord de dezlegare, lipsa de raspuns in termen la solicitare.                                              

4.2.In situatia in care dosarul de transfer nu este complet, el poate fi completat in decurs 30 de zile de la finalul perioadei stabilite de transfer. La dosar trebuie sa existe copia cererii catre clubul de apartenenta, pentru obtinerea acordului de transfer – conditie minima.

4.3.Cluburile au datoria sa dea un raspuns oficial in termen de 7(sapte) zile, la cererea de transfer, in scris a unui sportiv. Daca nu se primeste raspuns la termen, se considera automat negatie.

Art.5.Structurile sportive, de comun acord si cu consimtamantul sportivului in scris pot cere F.R.Haltere, conform Art.2 ,efectuarea transferarii pe termen limitat.

5.1.Dupa expirarea transferarii pe timp limitat, sportivul revine automat la structura sportiva de la care a fost transferat, cu drept de participare in competitii imediat.

Art.6.F.R.Haltere poate aproba transferarea fara acordul scris al structurilor sportive de apartenenta (dezlegare) si in afara perioadelor de transfer stabilite, sportivilor aflati in urmatoarele situatii:

a) elevii care urmeaza cursurile unei scoli generale, profesionale,liceale, postliceale si studentii care intra in an, toate cursuri cu frecventa la zi, in alta localitate cu exceptia celor de la Centrele de pregatire ale federatiei, sau cei cu detasare scolara, numai cu acte de confirmare a statutului scolar sau universitar si adeverinta de frecventa a unitatilor respective;

b) sportivii care au absolvit cursurile mentionate la pct. a) si pleaca din localitatea respectiva(in decurs de 90 de zile vor prezenta act de schimbare de domiciliu);

c) sportivii care sunt incorporati in structuri M.Ap.N.,M.A.I.,S.P.P., S.R.I.si alte servicii speciale, cu adeverinta de la structura, in termen de 30 de zile de la incorporare ca stagiu militar cu contract;

d) sportivii care au incheiat contractul angajarii ca militar si doresc sa revina dupa incheierea stagiului, la unitatea sportiva la care au fost legitimati inainte de angajare;

e) sportivii care au facut parte din sectii sau structuri sportive care s-au desfintat si opteaza pentru o alta structura;

f) sportivii care intra in carantina (timp de un an) nu participa lanici o competitie interna oficiala sau amicala,in urma unei solicitari in scris la FRH si cu prezentarea situatiei la federatie.

g) sportivii pentru transferul carora se va ajunge la Grila de Transfer, in urma achitarii sumei stabilite de federatie, dar numai in perioadele de transferare;

6.1.Cluburile la care sunt legitimati sportivii vizati de subpunctele a,b,c si d, au dreptul la compensatii pentru investitia in pregatirea sportivilor respectivi, in valoare de pana la 50% din cuantumul Grilei de Transfer in vigoare.Suma va fi stabilita de Biroul Federal functie de elementele prezentate.

Art.7.In situatia cind sportivul solicita transferul in perioada regulamentara,si nu a primit acordul in termen,-dezlegarea solicitata -inscris- a structurii din care face parte,dar are acordul clubului interesat, Biroul Federal va aproba transferul cu drept de participare oficiala in competitii,numai dupa rezolvarea situatiei conform Grilei de Transfer, sau dupa expirarea unei perioade de carantina de un an, cu acceptul sportivului pentru carantina.

7.1. Perioada de carantina se socoteste incepand cu ultima zi a perioadei de transferari in care s-au depus actele, iar in cererea de transfer sportivul va specifica obligatoriu acordul sau in legatura cu perioada de carantina;

7.2.Sportivul aflat in carantina ,are dreptul de a participa oficial in competitii, numai la nivelul reprezentativei nationale si olimpice si de a se antrena ,dar nu va participa la competitiile oficiale interne si internationale pentru noul club,decat la data hotarata de Biroul Federal;

7.3. Carantina se anuleaza in cazul in care dupa perioada de transferari, sportivul prezinta acordul scris al structurii la care a activat – dezlegarea .In acest caz se va acorda dreptul imediat de participare in competitiile oficiale interne si international,reprezentand noul club .

CAPITOLUL IITRANSFER INTERNATIONAL

Art.8. Transferul international al unui sportiv halterofil fara cetatenie romana la o structura afiliata F.R.Haltere, se poate face conform Regulamentelor F.I.H. si FRH, dar respectivul nu poate castiga titlul de campion national la individual, decat dupa obtinerea cetateniei romane.

Art.9. Transferul international al unui sportiv roman se poate face numai pe baza unui contract de transfer avizat de FRH, incheiat si semnat de clubul care cedeaza sportivul, de clubul strain la care va activa sportivul si sportivul la care se refera contractul,stabilit in conditiile legii.

Art.10.In cazul transferului pe perioada determinata la un club din strainatate, a unui sportiv care are perspectiva de a fi selectionat in loturile reprezentative ale Romaniei, in contract vor fi prevazute in mod obligatoriu urmatoarele clauze:

a) obligatia de a participa la pregatirea lotului cand este convocat si obligatia de a se supune monitorizarii doping;

b) obligatia de a participa in competitiile majore desemnate, de a fi pregatit si in forma sportiva pentru realizarea obiectivelor de performanta in competitiile pentru care a fost selectionat sa participe.

Art.11. In situatia in care transferul sportivului roman peste hotare este definitiv, structura sportiva de la care pleaca poate stabili in contract prima minima de transfer, conform Grilei de Transfer a F.R.Haltere;

Art.12. Transferurile internationale se fac in urma unor contracte incheiate conform legii, regulamentului F.I.Haltere si normelor de transfer existente.

12.1. Aprobarile si avizele pentru transfer sunt acordate de Biroul Federal al F.R.Haltere, unde in mod obligatoriu trebuie depusa o copie a contractului,iar Certificatul de transfer international va fi eliberat de F.R.Haltere.

CAPITOLUL III    DUBLA – LEGITIMARE

Art.13. Dubla legitimare – un sportiv are statut de dublu-legitimat in urma unui contract in care sportivul consimte prin semnatura ca poate fi legitimat cu acordul clubului sau si la o alta structura sportiva, pentru o perioada determinata de un Protocol, care va preciza clar modul de distrubuire al performantelor interne si internationale, cat si alte elemente necesare si obligatorii; cate o copie a protocolului se va depune obligatoriu la FRH si MTS.

13.1 Acordul sau Contractul de dubla-legitimare trebuie sa contina: numele si prenumele sportivului sau al sportivilor in cauza, ordinea cluburilor in titulatura, obligatiile si indatoririle partilor si in mod deosebit drepturile sportivilor, acordul lor- semnatura in cunostinta de cauza, iar daca sunt minori acordul scris al parintelui sau tutorelui si modalitatea de reziliere a acordului.                                          13.2.Perioada pe care se poate face dublalegitimare poate fi:6,12,18,24 luni.             

13.3.In perioada de dubla-legitimare sportivul respectiv are drept de transfer, numai cu acordul ambelor structuri implicate.                                              

13.4. Pe perioada dublei-legitimari nu functioneaza Grila de Transfer pentru sportivii in cauza.

Art.14.Sportivii pot incheia Contracte sau alte acorduri cu structurile sportive. Sportivii care au contracte sau angajamente sportive ferme, sau care sunt inclusi in Protocoale de Dubla-legitimare (cu stipulari exceptionale) ,stabilite in conditiile legii cu structurile sportive unde sunt legitimati,cu termeni bine precizati , se pot transfera la expirarea lor,ca sportivii liberi de contract, fara alte obligatii fata de structura de la care se transfera.

14.1.Contractele trebuie sa contina foarte clar termeni ca: numele sportivului al structurii sportive, durata, valoarea pa o perioada determinata de timp, obligatii si drepturi, modalitati de distribuire a performantelor, de sanctionare, inclusiv penalitati financiare in caz de nerespectare a termenilor stipulati, in mod deosebit elementele de ordin financiar, modalitatea de reziliere, si derascumparare a lor.        14.2.In perioada in care se afla sub contract, sportivul se poate transfera numai dupa rascumpararea contractului sau rezilierea lui, functie de optiunile partilor si intelegerea cu structurile sportive interesate .

14.3.Sportivilor trebuie sa li se aduca la cunostinta foarte clar termenii contractului,sau ai acordului de Dubla-legitimare, pe care trebuie sa ii inteleaga in totalitate inainte de a semna. Sportivii minori trebuie contrasemnati de un parinte sau de tutore, in cunostinta de cauza.

14.4.La F.R.Haltere,trebuie sa existe obligatoriu o copie avizata a contractului, iar in momentul unui litigiu prezentat in scris, Biroul Federal va analiza situatia, suspendand dreptul sportivului de a participa in competitii daca este cazul, pana la rezolvarea problemei.

14.5.Orice sportiv aflat sub contract cu o structura sportiva, are dreptul sa denunte orice incalcare a termenilor prevazuti in contractul respectiv si poate cere federatiei sa analizeze situatia creata si sa hotarasca in consecinta,solicitand chiar si anularea contractului.

 

DISPOZITII COMUNE.

Art.15.In situatiile cand sportivii pentru care se solicita transferarea, au beneficiat de sprijinul direct al federatiei, in formarea, perfectionarea si ridicarea valorii sportive, Federatiei Romane de Haltere ii revine procentul de 10-25% din sumele de transfer si din Grila de Transfer,care vor constitui venituri extrabugetare – cuantumul va fi hotarat de Biroul Federal.

15.1.In mod exceptional poate fi acceptata de catre cluburi contravaloarea sumelor de transfer in servicii sportive, materiale sportive, bunuri materiale, aparatura electronica, etc., cu conditia depunerii a cotei stabilite in lei pentru F.R.H.,care se va depune in contul federatiei.

Art.16. Competenta in rezolvarea oricarei situatii noi si neprevazute in actualul regulament ii revine F.R.Haltere, prin hotarare a Biroului Federal, tinand cont de normele generale de transfer elaborate de FIH, FEH si altor reglementari din domeniu, in interesul disciplinei si performantei sportive.

DISPOZITII FINALE

17.Grila de transfer poate interveni doar in momentul in care cele doua unitati sportive nu ajung la nici o intelegere, iar federatia este sesizata ca se doreste apelarea la Grila din acest motiv.

Art.18.In cazurile de litigiu, reprezentantii celor doua structuri pot apela sa apara in fata Biroului Federal pentru rezolvarea acestuia, fapt pentru care se percepe o taxa de 200 lei.

18.1..In caz de neprezentare, Biroul Federal va rezolva litigiul conform Regulamentului de Transfer si al Grilei de Transfer, iar clubul primitor trebuie sa plateasca suma astfel stabilita catre cealalta structura, cat si cota catre F.R.Haltere .

Art.19.O structura sportiva nu poate impune intrarea unui sportiv in carantina, prin refuzul de solutionare oferit de Grila de Transfer si acceptul de plata al unei alte structuri interesate.

Art.20.Plata Taxei de transfer, de Dubla-legitimare, sau a cotei de Grila pentru fiecare sportiv in cauza, reprezinta conditie obligatorie (exceptand cazurile speciale stabilite de Biroul Federal)-pentru intrarea in vigoare a actului de transfer – inscrierea transferului si vizarea legitimatiei sportivului respectiv.       

GRILA de TRANSFER PENTRU SPORTIVI 2014                                      

VALORI EXPRIMATE in EURO                                            

 

I.SENIORI –varsta peste 23 ani                                                                                                        

CRITERII   SENIORI Criterii SUMA
1 Oarecare    200
2 Pregatire 4-6 ani    300
3 Pregatire 6-10 ani    400
4 Fost medaliat la CM Jr.II    700
5 Fost campion national de seniori an anterior    600
6 Campion national de seniori 1.000
7 Fost medaliat JO tineret 1.000
8 Fost medaliat CE tineret 1.000
9 Fost medaliat CE juniori 20ani 1.200
10 Fost medaliat CM juniori 20 ani 1.000
11 Fost medaliat la CE seniori Stil – Aur 1.000
12 – ultimii 2 ani        – Argint    800
13        – Bronz    600
14 Fost medaliat la CE seniori Total – Aur 2.000
15 – ultimii 2 ani        – Argint 1.500
16        – Bronz 1.000
17 Fost medaliat la CM seniori Stil – Aur 1.500
18 – ultimii 4 ani        – Argint 1.200
19        – Bronz 1.000
20 Fost medaliat la CM seniori Total – Aur 3.000
21 -ultimii 4 ani        – Argint 2.500
22        – Bronz 2.000
23 Medaliat la CE seniori – en titre Stil – Aur 2.500
24        – Argint 1.700
25        – Bronz 1.200
26 Medaliat la CE seniori- en titre Total – Aur 3.000
27        – Argint 2.500
28        – Bronz 2.000
29 Medaliat la CM seniori- en titre Stil – Aur 5.000
30        – Argint 4.000
31        – Bronz 3.500
CRITERII   SENIORI Criterii SUMA
32 Medaliat la CM seniori –en titre Total – Aur 12.500
33          – Argint 9.000
34          – Bronz 7.000
35 Fost medaliat la JO -editie anterioara Aur 5.000
36 Argint 4.000
37 Bronz 3.000
38 Medaliat la JO – ultima editie Aur 19.000
39 Argint 16.000
40 Bronz 14.000

       

II.TINERET – varsta 21-23 ani

CRITERII   TINERET     – 23 ani Criterii SUMA
1 Pregatire 4-6 ani    400
2 Pregatire 6-10 ani    500
3 Campion national de seniori an anterior    600
4 Campion national de tineret en titre    800
5 Campion national de seniori en titre 1.100
6 Fost medaliat JO tineret 1.100
7 Fost medaliat CE tineret 1.100
8 Fost medaliat CE juniori 20ani 1.250
9 Fost medaliat la CM Jr.II    800
10 Fost medaliat CM juniori 20 ani 1.300
11 Fost medaliat la CE seniori Stil – Aur 1.200
12 – ultimii 2 ani        – Argint 1.000
13        – Bronz    800
144 Fost medaliat la CE seniori Total – Aur 2.200
15 – ultimii 2 ani        – Argint 1.700
16        – Bronz 1.200
17 Fost medaliat la CM seniori Stil – Aur 1.900
18 – ultimii 4 ani        – Argint 1.700
19        – Bronz 1.500
20 Fost medaliat la CM seniori Total – Aur 3.300
21 -ultimii 4 ani        – Argint 2.800
22        – Bronz 2.200
23 Medaliat la CE seniori – en titre Stil – Aur 2.800
24        – Argint 2.200
25        – Bronz 1.700
CRITERII   TINERET Criterii SUMA
26 Medaliat la CE seniori- en titre Total – Aur 4.000
27        – Argint 3.000
28        – Bronz 2.500
29 Medaliat la CM seniori- en titre Stil – Aur 5.500
30        – Argint 4.500
31        – Bronz 4.000
32 Medaliat la CM seniori –en titre Total – Aur 13.000
33          – Argint 10.000
34          – Bronz 7.500
35 Fost medaliat la JO -editie anterioara Aur 5.000
36 Argint 4.000
37 Bronz 3.000
38 Medaliat la JO – ultima editie Aur 20.000
39 Argint 17.000
40 Bronz 15.000

 

III.JUNIORI – I – varsta 18 -20 ani

 

CRITERII   JUNIORI I – 20 ani Criterii SUMA
1 Oarecare    300
2 Pregatire 4-6 ani    400
3 Pregatire 6-10 ani    500
4 Fost campion national de cadeti    600
5 Fost campion national de juniori -II an anterior    700
6 Fost campion national de juniori – I an anterior    750
7 Fost campion national de tineret an anterior    800
8 Campion national de tineret    900
9 Fost campion national de seniori an anterior    950
10 Campion national de seniori 1.200
11 Fost medaliat JO tineret 1.200
12 Fost medaliat la CM Jr.II 1.000
13 Fost medaliat CE juniori 20ani 1.300
14 Fost medaliat CM juniori 20 ani 1.500
15 Fost medaliat la CE seniori Stil – Aur 1.400
16 – ultimii 2 ani        – Argint 1.200
17        – Bronz 1.000
CRITERII   JUNIORI I – 20 ani Criterii SUMA
18 Fost medaliat la CE seniori Total – Aur 2.300
19 – ultimii 2 ani        – Argint 1.800
20        – Bronz 1.500
21 Fost medaliat la CM seniori Stil – Aur 2.200
22 – ultimii 2 ani        – Argint 2.000
23        – Bronz 1.800
24 Fost medaliat la CM seniori Total – Aur 3.300
25 -ultimii 2 ani        – Argint 2.800
26        – Bronz 2.200
27 Medaliat la CE seniori – en titre Stil – Aur 3.500
28        – Argint 3.000
29        – Bronz 2.500
30 Medaliat la CE seniori- en titre Total – Aur 4.000
31        – Argint 3.500
32        – Bronz 3.000
33 Medaliat la CM seniori- en titre Stil – Aur 6.000
34        – Argint 5.200
35        – Bronz 4.000
36 Medaliat la CM seniori –en titre Total – Aur 15.000
37          – Argint 12.000
38          – Bronz 10.000
39 Fost medaliat la JO -editie anterioara Aur 8.000
40 Argint 6.000
41 Bronz 5.000
42 Medaliat la JO – ultima editie Aur 21.000
43 Argint 18.000
44 Bronz 16.000

 

IV.JUNIORI – II – varsta 16 -17 ani

 

CRITERII   JUNIORI II – 17 ani Criterii SUMA
1 Pregatire 3-6 ani    500
2 Fost campion national de cadeti 13-15 ani    700
3 Fost campion national de juniori -II an anterior    750
4 Fost campion national de juniori – I an anterior    850
5 Fost campion national de tineret an anterior    900
6 Fost campion national de seniori an anterior 1.000
CRITERII   JUNIORI II – 17 ani Criterii SUMA
7 Campion national de juniori – I en titre 1.000
8 Campion national de tineret en titre 1.100
9 Campion national de seniori en titre 1.500
10 Fost medaliat la CE cadeti -15 ani    750
11 Fost medaliat la CE de Jr.II -17 ani 1.000
12 Fost medaliat la CM de Jr.II-17 ani 1.200
13 Fost medaliat CE de Jr.I – 20ani 1.300
14 Fost medaliat CM juniori 20 ani 1.500
15 Medaliat la CE de Jr.II (17 ani) Stil – Aur 1.300
16        – Argint 1.200
17        – Bronz 1.100
18 Medaliat la CE de Jr.II Total – Aur 1.700
19        – Argint 1.500
20        – Bronz 1.400
21 Medaliat la CE de Jr.I (20 ani) Stil – Aur 1.800
22        – Argint 1.600
23        – Bronz 1.500
24 Medaliat la CE de Jr.I Total – Aur 2.000
25        – Argint 1.750
26        – Bronz 1.500
27 Medaliat la CM de Jr.II (17 ani) Stil – Aur 2.000
28        – Argint 1.750
29       – Bronz 1.500
30 Medaliat la CM de Jr.II Total – Aur 2.500
31        – Argint 2.000
32        – Bronz 1.750
33 Medaliat la CM de Jr.I (20 ani) Stil – Aur 3.000
34        – Argint 2.500
35        – Bronz 2.000
36 Medaliat la CM de Jr.I Total – Aur 4.000
37        – Argint 3.000
38        – Bronz 2.500
39 Fost medaliat la CE seniori Stil – Aur 1.700
4041 – ultimii 2 ani        – Argint 1.400
41        – Bronz 1.200
42 Fost medaliat la CE seniori Total – Aur 2.500
43 – ultimii 2 ani        – Argint 2.000
44        – Bronz 1.700
CRITERII   JUNIORI   II – 17 ani Criterii SUMA
45 Fost medaliat la CM seniori Stil – Aur 2.500
46 – ultimii 2 ani        – Argint 2.300
47        – Bronz 2.000
48 Fost medaliat la CM seniori Total – Aur 3.500
49 -ultimii 2 ani        – Argint 3.000
50        – Bronz 2.500
51 Medaliat la CE seniori – en titre Stil – Aur 4.000
52        – Argint 3.000
53        – Bronz 2.500
54 Medaliat la CE seniori- en titre Total – Aur 5.000
55        – Argint 4.500
56        – Bronz 4.000
57 Medaliat la CM seniori- en titre Stil – Aur 7.000
58        – Argint 6.200
59        – Bronz 5.000
60 Medaliat la CM seniori –en titre Total – Aur 15.000
61          – Argint 13.000
62          – Bronz 11.000
63 Medaliat la JO – tineret Aur 8.000
64 Argint 6.000
65 Bronz 5.000
66 Medaliat la JO – clasice Aur 22.000
67 Argint 19.000
68 Bronz 17.000

 

V. CADETI   – varsta 13 – 15 ani

 

CRITERII   CADETI – 15 ani Criterii SUMA
1 Pregatire 3-5 ani    400 – 500
2 Fost campion national de cadeti 13-15 ani    700
3 Fost campion national de juniori -II an anterior    750
4 Fost campion national de juniori – I an anterior    800
5 Fost campion national de tineret an anterior    850
6 Fost campion national de seniori an anterior 1.000
7 Campion national de Cadeti en titre    800
8 Campion national de juniori – II en titre    900
9 Campion national de juniori – I en titre 1.000
CRITERII   CADETI – 15 ani Criterii SUMA
10 Campion national de tineret en titre 1.100
11 Campion national de seniori en titre 1.500
12 Fost medaliat la CE cadeti -15 ani    900
13 Fost medaliat la CE de Jr.II -17 ani 1.000
14 Fost medaliat la CM de Jr.II-17 ani 1.200
15 Fost medaliat CE de Jr.I – 20ani 1.300
16 Fost medaliat CM juniori 20 ani 1.500
17 Medaliat la CE de Cadeti (15 ani) Stil – Aur 1.100
18 -en titre        – Argint 1.000
19        – Bronz    900
20 Medaliat la CE de Cadeti (15 ani) Total – Aur 1.500
21 -en titre        – Argint 1.200
22        – Bronz 1.100
23 Medaliat la CE de Jr.II (17 ani) Stil – Aur 1.300
24 -en titre        – Argint 1.200
25        – Bronz 1.100
26 Medaliat la CE de Jr.II Total – Aur 1.700
27 -en titre        – Argint 1.500
28        – Bronz 1.400
29 Medaliat la CE de Jr.I (20 ani) Stil – Aur 1.800
30        – Argint 1.600
31        – Bronz 1.500
32 Medaliat la CE de Jr.I Total – Aur 2.000
33 -en titre        – Argint 1.750
34        – Bronz 1.500
35 Medaliat la CM de Jr.II (17 ani) Stil – Aur 2.000
36        – Argint 1.750
37        – Bronz 1.500
38 Medaliat la CM de Jr.II Total – Aur 2.500
39 -en titre        – Argint 2.000
40        – Bronz 1.750
41 Medaliat la CM de Jr.I (20 ani) Stil – Aur 3.000
42 -en titre        – Argint 2.500
43        – Bronz 2.000
44 Medaliat la CM de Jr.I Total – Aur 4.000
45 -en titre        – Argint 3.000
46        – Bronz 2.500
47 Fost medaliat la CE seniori Stil – Aur 1.800
CRITERII   CADETI – 15 ani Criterii SUMA
48        – Argint 1.500
49        – Bronz 1.300
50 Fost medaliat la CE seniori Total – Aur 2.700
51        – Argint 2.300
52        – Bronz 1.900
53 Medaliat la CE de seniori Stil – Aur 4.000
54 -en titre        – Argint 3.000
55        – Bronz 2.700
56 Medaliat la CE de seniori Total – Aur 5.000
57 -en titre        – Argint 4.500
58        – Bronz 4.000
59 Medaliat la CM de seniori Stil – Aur 7.500
60 -en titre        – Argint 6.000
61        – Bronz 5.500
62 Medaliat la CM de seniori Total – Aur 16.000
63 -en titre        – Argint 14.000
64        – Bronz 12.000
65 Medaliat la JO de Tineret Aur 10.000
66 -en titre Argint 8.000
67 Bronz 7.000

 

TAXE PENTRU DUBLA – LEGITIMARE 2014                                    

Categorie de Varsta    Perioade / Cuantum taxa in lei
6 Luni 12 Luni 18 Luni 24 Luni
1 Sportiv Senior 1000 1500 1700 2000
2 Sportiv Tineret 800 1200 1400 1750
3 Sportiv Junior I 750 1000 1250 1500
4 Sportiv Junior II 500 750 1000 1250
5 Sportiv Cadet 400 600 800 1000

TAXE PENTU TRANSFER – 2014

TAXA TRANSFER Varsta Valoarea taxei in lei
1 Sportiv Senior Peste 23 ani 2500
2 Sportiv Tineret 21 – 23 ani 2300
3 Sportiv Junior I 18 – 20 ani 2000
4 Sportiv Junior II 16 – 17 ani 1700
5 Sportiv Cadet 13 – 15 ani 1500