Statutul sportivului

STATUTUL SPORTIVULUI- 2008

ACTUALIZAT 2014

PREAMBUL

In orice activitate sociala normala si in mod deosebit in cea sportiva, exista reguli si principii care trebuie urmate de catre toti cei carora li se adreseaza. Scopul lor este de a oferi un cadru de desfasurare corect celor implicati,cat si de a rezolva o gama cat mai larga de situatii care apar intr-un domeniu complex cum este sportul de performanta.
In consecinta STATUTUL halterofillului,defineste criterii si reguli de urmat de catre sportivii care se dedica acestei activitati, cat si drepturile si responsabilitatile lor,ca de altfel si ale acelora pe care ii reprezinta.

CAPITOLUL I

Art.1.Pentru a lua parte la antrenamente si competitii oficiale, un   sportiv trebuie să fie membru al unui club de haltere afiliat la F.R.Haltere, să posede un carnet de legitimare eliberat conform prevederilor legale, să aibă drept de participare la antrenamente si competitii, acordat prin viza anuală şi medicală valabilă .

1.1.Un sportiv se poate legitima valabil numai pe numele său legal.

1.2. Legitimarea se face in urma unei Cereri de Legitimare semnata de sportiv pentru o structura sportiva afiliata la federatie , insotita de o copie a unui act de identitate si de o fotografie tip pasaport.
1.3.Orice nerespectare a acestei prevederi va determina anularea carnetului de legitimare şi sancţionarea conform Regulamentului Disciplinar al F. R. Haltere.

1.4.Sportivii apartin cluburilor la care sunt legitimati.

1.5.Din momentul legitimarii cluburile trebuie sa ofere sportivilor conditii de pregatire, cat si conditii de participare in competitii, pentru cei selectionati pentru aceasta.                                                      

Art.2.La competiţiile oficiale de campionat sportivii inscrisi si validati trebuie să prezinte la cantarul oficial al categoriei la care participa, un act de identitate si carnete de legitimare vizate de federatie pe anul în curs şi cu viza medicală la zi (valabila 1 – 6 luni).

2.1. La competiţiile oficiale, sportivii pot să prezinte pasaportul, bule-tinul/cartea de identitate,sau certificatul de nastere(copie legalizata), fără de care arbitrii nu le va permite participarea la competitie.

Art.3. Pasaportul, buletinul / cartea de identitate sau certificatul de naştere, va servi la stabilirea identităţii sportivilor înscrişi pe procesele verbale de competitie.

3.1. După terminarea cantarului oficial, actul de identitate si legitima-tia sportiva nu se reţin de către arbitrii.

Art.4La competiţii se pot accepta in cazuri speciale,alaturi de actul de identitate şi legitimatie, tabele cu vize medicale la zi, in original.

Art.5.În caz de pierdere sau deteriorare a carnetului de legitimare a u-nui sportiv, numai F. R. Haltere are dreptul de a elibera duplicat.

Art.6.Atât în pregătire cât şi în competiţii sportivii nu pot folosi substante interzise, incluse pe listele antidoping ale W.A.D.A., A.N.A.D., Federaţiiei internaţionale, C.O.S.R. şi A.N.S.

Art.7.F.R.Haltere recunoaste următoarele eşaloane competiţionale, la masculin si feminin:

a) Juniori III – Copii – 09 – 12 ani – grupa de varsta integrata in 2014.

b) Cadeti – 13-15 ani

c) Juniori II – 16-17 ani

d) Juniori I – 18-20 ani

e) Tineret – 21-23 ani

f) Seniori – peste 23 ani

g) Master – peste 35 ani – esalon neintegrat pana in prezent in cam-pionate nationale.

Art.8. F.R.Haltere recunoaste Dubla – Legitimare.Un sportiv poate concura pentru doua structuri, in urma unui acord stabilit in scris pe perioada limitata, semnat de toate partile implicate inclusiv de un parinte sau tutore, daca sportivul este minor si in urma aprobarii acordului de catre Biroulfederal, la prezentarea documentelor.                                               

8.1.Incepand cu 2012 un sportiv poate concura la o competitie reprezentand numai o singura structra sprtiva.
8.2.Viza federatiei pe legitimatie atesta dubla-legitimare si ca s-a respectat procedura descrisa in Regulamentul deTransfer, specifica pentru dubla-legit.
Art.9.In campionatele nationale ale Romaniei nu pot concura oficial decat sportivi inscrisi si validati de cluburile de apartenenta si care au cetatenia romana, sau sunt in curs de a o obtine.
9.1.Titlul de campion national se acorda doar sportivilor care detin cetatenia romana.

CAPITOLUL II

Art.10. Sportivii Fedratiei Romane de Haltere afiliata la Federaţia Internaţională de Haltere – I.W.F.cat si la E.W.F-federatia europeana, apartin cluburilor la care sunt legitimati si pe care le reprzinta de fapt in competitii, antrenamente si in alte imprejurari oficiale.

10.1.In competitii internationale sportivii selectionati si aprobati de Biroul Federal, trebuie inscrisi de FRH sau de cluburile de apartenenta numai cu avizul FRH. In urma exigentelor IWF legate de cerintele AMAD si implementarea programului ADAMS aceasta masura se impune ca obligatorie din 2012.

10.2.Sportivii au dreptul la educatie,fapt pentru care trebuie sprijiniti in rezolvarea situatiilor scolare si in masura posibilitatilor in cea a integrarii sociale si profesionale.
10.3.Dupa importanta performantelor lor si statut pot fi departajati in:
– sportivi de inalta performanta;
– sportivi de performanta (loturi sau centre de pregatire);
– sportivi care isi desfasoara pregatirea la club;
– sportivi amatori fără contract;
– sportivi amatori cu contract..

SPORTIVII FĂRĂ CONTRACT

Art.11. Sportivii care nu au contracte scrise cu clubul, federaţia naţională respectivă, sau alte structuri implicate şi care nu primesc compensaţii băneşti suplimentare sau mai mari decât cele justificate de costurile normale de participare la competiţii sunt denumiţi “sportivi fără contract”.

Art.12.   Compensaţiile obişnuite pe care le pot primi toţi sportivii, fără afectarea statutului, sunt atât cele legate de cheltuielile de transport şi sejur pentru participare la competitii, cele legate de indemnizatii, sau alimentatii de efort, de costurile pentru echipament sportiv, investigatii medicale si tratamente, asigurari şi participare la antrenamente.

12.1. În principiu, contribuţiile financiare, care nu se încadrează în categoria de compensaţii obişnuite, vor fi privite ca remuneraţii pentru serviciile prestate de sportiv în calitatea sa de halterofil.

SPORTIVI CU CONTRACT

Art.13.Orice sportiv care este plătit suplimentar, sau cu sume mai mari decât cele care se încadrează în compensaţiile obişnuite este denumit “sportiv cu contract”. Pentru aceasta rebuie întocmite conventii scrise adica, contracte, care să definească drepturile şi obligatiile părţilor contractante.

Art.14. Cluburile respective, federatia sau alte structuri implicate vor aviza si vor ţine evidenţe pentru sportivii cu contract aflaţi sub jurisdicţia lor, iar actualizarea situaţiei se face anual până la 31 decembrie.

Art.15. Convenţia /contractul dintre sportiv şi club trebuie să includă toate detaliile care reglementează relaţia mutuală, respectiv drepturile şi obligaţiile părţilor şi perioada concretă de valabilitate.

15.1.Mostra de contract (în conformitate cu documentele Iegale) detaliază elementele pentru o convenţie/contract între sportiv şi un club sau alta structura implicata. Părţile implicate pot introduce şi alte clauze contractuale, cu condiţia ca acestea să nu contravină legilor in vigoare si prevederilor contractului menţionat.

Art.16. În caz de litigiu, copiile conveţiilor/contractelor trebuie puse la dispoziţia F.R.Haltere, I.W.F sau federaţiilor continentale respective, in vederea solutionarii.

Art.17. Cluburile pot adăuga în contractele pe care le încheie cu sportivii prevederi specifice, cu condiţia ca acestea să nu contravină legilor in vigoare si regulamentelor F.R.Haltere, fapt pentru care se avizeaza de federatie.

Art.18. Sportivii cu contract au reglementari specifice de transfer.

Art.19. Toti sportivii au dreptul la transfer sau la dubla legitimare si pot solicita acest lucru daca doresc.

CAPITOLUL III

CLASIFICAREA SPORTIVILOR

Art.20.MAESTRU EMERIT AL SPORTULUI – titlul se acordă în conformi-tate cu prevederile Legii 69/2000 (Legea Educaţiei fizice şi sportului),la propu-nunerea F.R.Haltere si prin Ordin al Presedintelui A.N.S. (Nr.117/19.04.2004, referitor la clasificarea sportivilor).

20.1. Titlul de M.E.S.se acorda sportivilor romani care au obtinut unul din urmatoarele rezultate in competitiile oficiale de seniori:
a) locul I-III la Jocurile Olimpice;                                                                               b) locul I-III la campionatele mondiale;                                                                           c) locul I la campionatele europene;
d) doua locuri II-III la campionatele europene;
e) record olimpic, mondial sau european, omologat de forul interna-tional de profil.

Art.20.2MAESTRU AL SPORTULUI – titlul se acorda in urma solicitarii sportivilor si/sau a cluburilor, la propunerea federatiei, prin Ordin al Ministrului M.T.S.sau (Presedinte ANS), sportivilor care au obtinut in competitii nationale si internationale oficiale performante reglementate de Regulamentul de clasificare sportiva al F.R.Haltere.

Art.21. Sportivii M.E.S si M.S.cat si maestri internationali, au dreptul de a se antrena in orice sala de haltere a unei structuri afiliate federatiei.

Art.22. Sportiv de CATEGORIA I – titlul se acorda la solicitarea sportivilor si/sau a cluburilor respective,de catre federatie, sportivilor care au obtinut in competitii nationale si internationale performante reglementate de Regulamentul de clasificare sportiva al F.R.Haltere.

Art.23. Sportiv de CATEGORIA II – titlul se acorda la solicitarea sportivilor si/sau a cluburilor respective,de catre federatie, sportivilor care au obtinut in competitii nationale performante reglementate de Regulamentul de clasificare sportiva al F.R.Haltere.

Art.24. Sportiv de CATEGORIA III – se acordă de către Asociatiile judeţene pentru participarea in cel puţin 3 (trei) sezoane competiţionale consecutive locale,sau la doua campionate nationale consecutive. *Articol neintegrat in 2008

SPORTIVII DE LOT

Art.25.Selectionarea in Centrele de pregatire si convocarile la Loturile reprezentative se fac numai pe criterii de performanta si de perspectiva performantei.

25.1. Calitatea de sportiv component al unei reprezentative nationale este o mandrie pentru sportivul respectiv.

Art.26.Inscrierea in competitii internationale se face doar de FRH sau de catre clubul de apartenenta numai in urma avizului FRH.

Art.27. Sportivii, cetăţeni români care sunt legitimaţi la un club afiliat la F.R. Haltere, sau au contract pe o perioadă determinată la un club în străinătate, îşi asumă în mod tacit obligaţia de a se pregăti în mod corespunzător şi de a reprezenta ţara în mod demn, atunci când este convocat la pregatire, campionate majore, sau competitii majore.

Art.28. Sportivii care activează în străinătate se supun normelor şi re-gulamentelor I.W.F. şi E.W.F. privind prezenţa la convocările echipelor naţionale, sau a contractelor si intelegerilor pe care le au cu F. R. Haltere.

Art.29. La propunerea Biroului Fedral sportivii cei mai valorosi din loturile olimpic, naţional de seniori si/sau juniori vor putea încheia contracte cu F.R.Haltere, C.O.S.R. sau alte structuri implicate in sportul de performanta, în funcţie de valoarea şi perspectiva lor. Contractele pe obiective de performanta vor specifica drepturile şi îndatoririle părţilor semnatare.

Art.30. Sportivul căruia i se face cinstea de a reprezenta ţara într-o întâlnire internaţională, are OBLIGAŢIA de a pune în slujba reprezentativei naţionale toate calităţile de care dispune.

Art.31.Sportivii convocaţi de F. R. Haltere în cantonamente de pregatire, sau la alcatuirea echipelor reprezentative (seniori, tineret, juniori, cadeţi – masculin şi feminin) sunt obligaţi să se prezinte la data şi locul fixat prin convocarea oficială.

Art.32.Pe perioada activităţilor desfăşurate la loturile naţionale, sportivii se supun Regulamentului Disciplinar, Codului Etic al F.R.Haltere şi Regulamentelor de ordine interioară ale fiecărui lot.

Art.33.În perioada pentru care sunt convocaţi, ei vor intra automat pe listele de control doping pentru W.A.D.A,A.N.A.D, I.W.F,E.W.F.

Art.34.Neprezentarea din diferite motive va fi apreciată (pe baza actelor justificative prezentate de cel în cauză si explicatiilor de rigoare) de către Biroul Federal, care va hotărâ asupra dreptului de participare în competiţiile oficiale.

Art.35.Sportivii care în timpul activităţii de pregătire la loturile repre-zentative, sau care in competitii interne sau internaţionale se vor comporta neadecvat, nerespectând conduita normala – sunt pasibili de sancţiuni disciplinare apreciate şi dictate ca atare de Comisia de Disciplină si Biroul Federal al F.R.Haltere.

Art.36.În toate aceste cazuri enumerate anterior sportivii vor suporta con-comitent şi consecinţele ce derivă din clauzele contractuale ale contractelor lor.

CAPITOLUL IV

DREPTURI SI OBLIGATIIDREPTURILE SPORTIVULUI

Art.37.F. R. Haltere cat si cluburile in masura posibilitatilor, recunosc dreptul sportivului de a primi:

a) premieri pentru performantele meritorii;
b) indemnizaţie de efort;
c) prime pe obiective de performanta;
d) asigurare în caz de boală sau accident – pe perioada cores-pondenta activităţii la lotul naţional;
e) echipament adecvat pregătirii şi participării în condiţii decente la activităţile lotului naţional si clubului, returnabil daca este cazul la întreruperea sau încetarea reprezentarii ;
f) asistenţă medicală, medicamente, susţinătoare de efort, refacere, recuperare;
g) transport local şi internaţional pe perioada activităţii la lotul naţional;
h) zile libere pentru recuperare după efort, tratament, rezolvarea unor probleme personale, sociale etc., dar nu mai mult de 30 zile, într-un an calendaristic;
i) F.R.Haltere recunoaşte şi dreptul sportivului de a acorda interviuri, autografe, informaţii, presei scrise şi vorbite, prezentându-şi propria opinie fără a prejudicia imaginea sau interesele F. R. Haltere, ale lotului olimpic, naţional, sau de club;
j) Sportivul de lot olimpic naţional sau de la club are dreptul la recompense onorifice,însoţitoare sau nu a celor materiale, concretizand recunoaşterea publică a meritelor şi a contribuţiei aduse la realizarea imaginii şi a dezvoltării halterelor românesti: diplome, ordine, titluri, medalii, plachete etc.;
k) F.R.Haltere trebuie să-i acorde sportivului de lot protecţie morala şi fizică pe perioada activităţii la lotul olimpic sau naţional.

OBLIGATIILE SPORTIVULUI

Art.38. Sportivii sunt obligaţi să se comporte disciplinat, demn şi civilizat atât în timpul antrenamentelor si competitiilor cât şi în toate împrejurările în care vin în relaţii cu oficialităţi publice şi sportive, române sau străine, cu oficialii F.R.Haltere, oficialii cluburilor, persoane implicate în activitatea sportiva şi publicul spectator, înainte, în timpul şi după terminarea competitiei.

38.1. În timpul copetitiei au în special următoarele OBLIGAŢII:
– să se prezinte echipaţi în conform cu prevederile regulamentare;
– să respecte deciziile arbitirilor;
– să respecte   adversarii si oficialii competitiei;
– să aibă o atitudine corectă faţă de public şi oficiali;
– să nu provoace sau să incite coechipierii, adversarii sau publicul la dezordine;
– să salute publicul înainte şi in momentul prezentarii, să respecte protocolul de desfăşurare al competitiei.

38.2. Orice sportiv de orice nivel este obligat sa se conformeze regulilor de control doping, daca este solicitat pentu aceasta.
38.3.Nerespectarea obligaţiilor de mai sus atrage după sine luarea măsurilor de sancţionare disciplinară corespunzătoare gravităţii faptelor.

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE HALTERE

Art.39. F.R.Haltere urmareste respectarea Statutului sportivastfel:>
a) Pe timpul derulării unui Contract, F. R. Haltere va urmari la cerere respectarea integrală a clauzelor contractuale;
b) Nerespectarea din CAUZE OBIECTIVE sau FORŢĂ MAJORĂ a unui termen de finalizare privind o clauză contractuală, nu constituie motiv de denunţare/încetare a Contractului.
c) F.R. Haltere,Cluburile sau alte structuri implicate au dreptul de a rezilia unilateral Contractul, în condiţiile neîndeplinirii obiectivelor de performanţă stabilite.
d)Nerespectarea îndatoririlor şi drepturilor părţilor duce la rezilierea Contractului cu toate consecinţele ce derivă din acest lucru.

CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE
Art.40.Toti sportivii halterofili trebuie se respecte STATUTUL si Regulamentele federatiei, Codul Etic, cat si actele care reglementeaza activitatea sociala in general si cea sportiva in special. 
Art.41.Statutul sportivilor halterofili devine obligatoriu pentru toţi halterofilii din România.
Art.41.1Nerespectarea prevederilor Statutului halterofilului va fi sancţionată conform Regulamentului Disciplinar al F. R. Haltere.
Art.41.2.Orice situaţie neprevăzută în prezentul Statut al Sportivului va fi soluţionată de Biroul Federal al F.R.Haltere.
Art.42.Prezentul Statut al Sportivului a fost aprobat de Biroul Federal în şedinţa din data de 22.10. 2008 şi intră în vigoare la data de 01.01.2009 si cu modificarile de rigoare din 2012.